Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej produktů na webu verchia.com i fyzické produkty poskytnuté na osobním setkání (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://verchia.com/ nebo jejích subdomén nebo po osobním setkání smluvní dohodou. 

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je

Verchia s.r.o.

Vrahovická 721/109, Prostějov, 798 11

IČO: 14095351

dále jen PRODÁVAJÍCÍ

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c) Předmětem koupě je fyzický produkt – zakázkové oděvy šité na míru. Tím se kupující zavazuje, že bude po dobu tvorby zakázky schůdný k nutným osobním setkáním, jejichž předmětem je měření postavy a zkouška oděvu.

Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://verchia.com nebo subdoméně. Kupující objednává předmět koupě přes email verchia.design@gmail.com nebo telefonicky na 731789459 či na osobním setkání. Potvrzená objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující potvrzením objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a potvrzení objednávky. Prodávající se zavazuje, že po potvrzení objednávky odesílá tyto obchodní podmínky na email kupujícího. 

Kupní cena, daňový doklad

a) Ve shrnutí objednávky najdete cenu služby bez DPH, prodávající není plátcem DPH.

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Způsob a forma platby

1) Způsob platby: 

a) Bankovním převodem na CZK účet číslo 298691202/0300 na jméno Verchia s.r.o.

u ČSOB. IBAN: CZ4403000000000298691202, BIC kód/SWIFT: CEKOCZPP

b) Hotově při převzetí objednávky. 

2) Forma platby: Platba je jednorázová.

Sankce

Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího, a to prostřednictvím bankovního převodu na účty, č. ú. pro platby v CZK: 298691202/0300, vedené u ČSOB, VS: číslo faktury.

Odpovědnost

a) Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

b) Kupující bere na vědomí, že obsah webových stránek http://verchia.com, i všech jejích subdomén, stejně jako na těchto stránkách prezentované články, videa, fotografie a jiné nosiče informací, slouží výhradně pro informační účely. Použití těchto informací kupujícím, návštěvníkem nebo i další osobou, závisí zcela na svobodném rozhodnutí všech jmenovaných zúčastněných osob.

Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Reklamační podmínky

a) Záruka za jakost: Prodávající garantuje kupujícímu záruku za jakost, kvalitu produktu, a že zakoupená věc nemá vady. Dále prodávající kupujícímu garantuje, že zakoupená věc má vlastnosti, které prodávající popsal či deklaroval reklamou nebo které kupující očekával vzhledem k povaze zboží. Zakoupené zboží má odpovídající hmotnost, míru, a vyhovuje právním předpisům. Prodávající garantuje dodání zboží do smluveného termínu předání zboží. 

b) Způsob uplatnění reklamace: Práva kupujícího z vadného plnění musí být uplatněna v souladu s těmito reklamačními podmínkami. Kupující má právo uplatnit reklamaci a to formou emailové adresy verchia.design@gmail.com. V případě obdržení poškozeného zboží musí kupující doložit prokazatelné fotografie poškozeného zboží. Kupující je povinen doložit daňový doklad o zakoupení zboží a doložit datum koupě. Kupující nemá právo na uplatnění již uplatněné reklamace, za níž byla kupujícímu poskytnuta sleva v minulosti. 

c) Lhůta pro uplatnění reklamace: Kupující je povinen zboží reklamovat ihned po jeho převzetí. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození na zboží zaviněné užíváním zboží kupujícím. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout do 5 pracovních dní. Dále prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace a o způsobu jejího vyřízení. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na vrácení peněz či výměnu zboží. 

d) Výjimky z odpovědnosti za vady: Prodávající neodpovídá za vady vzniklé po převzetí a užívání zboží kupujícím, a za vady vzniklé opotřebením zboží vyplývajících z povahy věci. 

Podmínky vyhotovení a předání zboží

  1. Termín předání zakázkového zboží: Při tvorbě zakázkových svatebních šatů a doplňků se prodávající zavazuje předat zboží nejpozději do 7 dní od termínu svatby, pokud se smluvní strany nedomluví jinak. Při tvorbě zakázkových oděvů je termín předání stanoven ústní dohodou. 
  2. Nevratná kauce ke svatebním šatům: Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu nevratnou kauci ve výši 15.000,- Kč, která bude použita na nákup materiálu a výrobu zakázkového zboží s tím spojenou. Tato kauce se i v případě odstoupení od smlouvy nevrací, neb zakázkové zboží již není možno použít a prodat někomu jinému, čímž prodávajícímu vznikají pro něj nevratné náklady. 
  3. Termíny osobních setkání: Smluvní strany se zavazují k osobním setkáním nutných pro vyhotovení zakázkového zboží, a to v termínech daných ústní dohodou. Při nutnosti zrušit či přeložit termín vyhotoví jedna smluvní strana druhé ústní či písemnou žádost o jiný termín schůzky, s udáním důvodů. 

Garance vrácení peněz 

Kupující může odstoupit od smlouvy pouze před smluveným termínem finálního odevzdání zboží, který bývá zpravidla 7 dní před termínem svatby, a to s udáním důvodů. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: verchia.design@gmail.com s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem, bez nevratné zálohy. 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 27.12.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://verchia.com/ nebo jejích subdomén, i prostřednictvím emailové adresy verchia.design@gmail.com, která tyto obchodní podmínky ihned po smluvení smlouvy odesílá na email kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.